ODSZKODOWANIE

Data publikacji:
           
            Odszkodowanie jest świadczeniem, o które możesz się ubiegać, jeżeli doznałeś szkody.  Odszkodowanie stanowi rekompensatę za szkodę materialną.

            Odpowiedzialności odszkodowawczej możemy dochodzić w sytuacji, gdy:
  • szkoda została wyrządzono umyślnie lub nieumyślnie,
  • między zdarzeniem, które spowodowało szkodę, a szkodą można wykazać związek przyczynowo – skutkowy,
  • obowiązujące przepisy prawa przewidują po stronie sprawcy szkody obowiązek jej naprawienia.
 
            Gdy dochodzimy odszkodowania niezwykle istotne jest prawidłowe ustalenie rozmiaru poniesionej szkody. Co ważne, na wysokość odszkodowania może mieć wpływ przyczynienie się przez poszkodowanego do powstania szkody. O przyczynieniu mówimy, gdy zachowanie poszkodowanego pozostaje w związku przyczynowo – skutkowym z powstałą szkodą.

            Należy wiedzieć, że zobowiązany do zapłaty odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

            Naprawienie szkody może obejmować straty poniesione przez poszkodowanego i/lub utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby do szkody nie doszło.

            Poszkodowany może wybrać sposób, w jaki ma zostać naprawiona szkoda, a mianowicie może żądać, żeby świadczenie zostało wykonane przez przywrócenie stanu poprzedniego albo może żądać zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. W większości spraw odszkodowawczych wybierany jest drugi sposób tj. zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej.

            Co do zasady, obowiązkiem poszkodowanego jest udowodnienie poniesienia szkody oraz jej rozmiarów, dlatego niezmiernie ważne jest, żebyś zbierał rachunki i inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki np. rachunki za parking przy szpitalu.

            Odszkodowania możemy podzielić na odszkodowania za:
  • szkody związane z uszkodzeniami ciała i/lub wywołaniem rozstroju zdrowia,
  • pogorszenie sytuacji życiowej związanej ze śmiercią osoby najbliższej,
  • szkody majątkowe.
 
           W przypadku szkody związanej z uszkodzeniami ciała i/lub wywołaniem rozstroju zdrowia wysokość odszkodowania to suma kosztów poniesionych przez poszkodowanego w związku ze zdarzeniem szkodowym. W przypadku takiej szkody poszkodowany może żądać zwrotu kosztów leczenia, w tym m.in. zakup leków, opłacenie wizyt lekarskich, opieki, zabiegów rehabilitacyjnych, itd., zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych, zwrotu kosztów diety, zwrotu kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu.

          W przypadku szkody związanej ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej wynikającej ze śmierci osoby najbliższej wysokość odszkodowania ustalana jest w oparciu o rozmiar negatywnych następstw o charakterze materialnym, stan zdrowia i wiek osoby uprawnionej do dochodzenia odszkodowania, warunków i trudności życiowych osoby poszkodowanej, stosunków rodzinnych i majątkowych osoby poszkodowanej. Przy określaniu wysokości odszkodowania z tytułu szkody związanej ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej wynikającej ze śmierci osoby najbliższej znaczenie ma również porównanie aktualnej sytuacji majątkowej poszkodowanego z sytuacją, w jakiej osoba uprawniona do odszkodowania znajdowałaby się, gdyby nie doszło do śmierci osoby najbliższej.

      Odrębną formą rekompensaty, której można dochodzić obok odszkodowania jest zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie to świadczenie pieniężne wypłacane w związku z doznanymi cierpieniami psychicznymi o charakterze wewnętrznym tj. „krzywdą”.

           Pamiętaj, jeżeli poniosłeś szkodę i zamierzasz w związku z tym dochodzić odszkodowania istotne jest, żebyś udokumentował poniesione wydatki.

 
***

Adwokat Martyna Tyrakowska prowadząca Kancelarię Adwokacką w Kaliszu świadczy usługi z zakresu: prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo rodzinne (w szczególności rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim oraz inne), upadłość konsumencka, odszkodowania.

Kontakt: telefon 505-847-487, e-mail: kancelaria@adwokattyrakowska.pl