ODRZUCENIE SPADKU PO TERMINIE

Data publikacji:
            Często mają miejsce sytuacje, kiedy będąc powołanymi do dziedziczenia nie odrzucimy spadku w terminie. Nieuczynienie zadość powyższemu obowiązkowi nie zawsze zamyka nam drogę do uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w terminie do odrzuceniu spadku.

            Termin na odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy, niezależnie od tego czy dziedziczysz na podstawie ustawy, czy na podstawie testamentu. Termin 6-miesięczny należy liczyć od dnia, w którym powzięto wiedzę o swoim tytule do dziedziczenia. Zazwyczaj dzień ten jest dniem, w którym dowiadujemy się o śmierci spadkodawcy. Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć przed sądem lub notariuszem.

            W sytuacji, gdy nie odrzucimy spadku w terminie, ma miejsce przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że taka osoba w ograniczony sposób odpowiada za długi spadkowe. Powyższe konsekwencje mają zastosowanie w przypadku osób zmarłych po dniu 18 października 2015r.

            Jak już była o tym mowa wyżej, w szczególnych sytuacjach istnieje możliwość odrzucenia spadku, mimo upływu 6-miesięcznego terminu. Taka możliwość istnieje w przypadku wystąpienia wad oświadczenia woli, a mianowicie błędu lub groźby. W przypadku błędu zazwyczaj chodzi o błąd co do przedmiotu spadku czyli np. istnienia długów. Natomiast w przypadku groźby chodzi o sytuacje, gdy spadkobierca nie złożył oświadczenia o odrzucenia spadku, ponieważ grożono jemu lub jego bliskim w związku ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

            Kolejną sytuacją, poza wyżej wymienionymi jest sytuacja, kiedy rodzice małoletnich dzieci sami odrzucą spadek, jednak nie dopełnią formalności mających na celu odrzucenie spadku w imieniu ich małoletnich dzieci. W takich przypadkach występując do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w terminie o odrzuceniu spadku powinno powoływać się na błąd.

            Odrzucić spadek po upływie 6-miesięcznego terminu można tylko i wyłącznie przed sądem. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest Sąd Rejonowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Termin do zainicjowania takiej sprawy wynosi rok i liczony jest od momentu wykrycia błędu złożonego oświadczenia, czy też chwili ustąpienia zagrożenia (groźba). Opłata sądowa od wniosku o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o nieodrzucenia spadku wynosi 100 zł.

***
Adwokat Martyna Tyrakowska prowadząca Kancelarię Adwokacką w Kaliszu świadczy usługi z zakresu: prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo rodzinne (w szczególności rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim oraz inne), upadłość konsumencka, odszkodowania.

Kontakt: telefon 505-847-487, e-mail: kancelaria@adwokattyrakowska.pl